užlikti

užlikti
užlìkti I. intr. 1. atvykus palikti, susilaikyti, apsistoti vietoje: Nuo karo Jonas čia užlìko Ds. Kur ta mūs Stalgienė užlìko (užtruko)? . | refl.: Eik pas jį ir gražumu paprašyk, idant dar truputį užsiliktų, dar truputį V.Kudir. Kai spaustuvė turėdavo didesnių užsakymų, darbininkai užsilikdavo dirbtuvėj ilgiau . O pilėje ar negalėjo jisai užsilikti? V.Piet. 2. išsilaikyti gyvam, sveikam, neliestam; nežūti, nedingti, egzistuoti toliau: Vienas ažlìks, bus gerai Brsl. Šita pasaka, man rodosi, nėra žmonių burnoje užlikusi A1884,63. Žemaičių tarmėse beužliko tiktai vienaskaitlio vardinis ir šauktinis, padarytas iš -u-kamienio Jn. Tuoj išraukim iš mūs tarpo dar užlikusius dygius . | refl.: Iš septynių brolių vienas tiktai užsiliko jauniausiasis S.Stan. Norint man vardas vokiškas duota, bet lietuvio dvasia užsiliko V.Kudir. 3. būti ilgesnį laiką nebeliečiamam, nebejudinamam, nepaimtam: Anas kap žuliko (užliko) nuo vaisko, tai ir neėmė jo daugias vaiskan Rod. Užlìko užlìko skola, ir negrąžina Ds. | refl.: Neatidaviau miežių, taip liko liko ir užsilìko Skr. 4. būti, likti nesuvartotam, neišleistam, sutaupytam kiekiui, daliai ko nors: Po truputį užliẽkta jovalo lovė[je] ir prišala Užv. Da pusė maišiuko buvo pernykščio zuperio užlìkę Bsg. Šiaip teip prasistumiam, dar užlieka ir drabužėliui pinigų Srv. Dvi dieni atdėjau ir dar an trečios užlìko [verpti] Lp. | refl.: Dar ir dar̃ (dabar) gal kokis užsilìkęs yr litvys Šč. 5. būti neatimtam, išsaugotam, neatiduotam: Vos vienas jūros pašalys tarp Liepojos ir Klaipėdos Žemaičiams beužliko S.Dauk. 6. nenustoti būti, išsilaikyti kokiam, kokioje būklėje: Iš kelių kambarių, kurie apysveiki buvo užlikę, galėjai spręsti apie senovinį tų namų puikumą J.Balč. Tas vaikas pagal kūną rods mažas užliko, ale pagal protą šauniai auga Jrk23. | refl.: Užlikos tamejag užvėsime (užšalime) ir nodbojime, kurį turėjo iž pradžios VoK39. 7. refl. ir toliau būti kaip buvus: Atej[o] diedas, pasdairė – bobos nėra. Ir ažsilìko be bobos diedas (ps.) Lz. 8. refl. išsisaugoti, išsigelbėti, išvengti ko: Tada jau niekas broliams nesudrums ramybės, ir užsiliks tėvynė nuo naminio vaido V.Kudir. 9. vėluoti, atsilikti (apie laikrodį): Ar skubina, ar užliẽka? Plš. II. tr. 1. palikti auginti: Užlikaũ du veršius Rs. An kitų metų reiks užlìkt telyčiotė Dbk. Kitimet tai ažliksiù kumelioką veislei Sdk. Perniai buvom jauniklę (avelę) užlikę Rmš. Užlikaũ veislei kiaulę Jrb. Kai pulką [vištų] ažliekì, tai ir nebededa Užp. | refl. tr.: Trejetą paršelių sau ažsilìksma, kitus parduosma Trgn. Šiemet daug žiemmičių užsilìkom Ll. Reiktų užsilikt šiųmetis kumeliokas, ale kad grūdų nėr Ds. 2. atidėti dalį ko nors, patausoti, sutaupyti: Buvau užlìkusi pirmiau mielių, dabar nebreiks pirkti Užv. Vėl dienelę prastūmėm, pavilgo kitam kartui užlikom J.Balt. | refl. tr.: Turiu dvejetą bonkučių [spirito] užsilikęs LzP. 3. neleisti žūti, mirti, nukentėti, išnykti; padaryti, kad nežūtų, neišnyktų: Tik vieną vaiką Dievas užliko, tep visi numirė . Visas devynias [šakas] vėtrelė laužė, o užlik, Dieve, viršūnėlę TDrV38. Atliktas vienas gana svarbus darbas: dalis mūsų dainų užlikta V.Piet. 4. perduoti, suteikti (pačiam išvykstant, išnykstant): Apie mūsų praeitę mūsų seniai proseniai beveik jokių žinių neužliko V.Piet. 5. laikyti ką ilgesnį laiką nesusigrąžintą, neatimtą: Da mano par jį yra užulikta keli zlotai (jis man seniai skolingas kelis zlotus) Ml. 6. leisti apsistoti atvykusiam, priimti: Užliks ir mane, – pamislijo Erdivilas V.Piet. \ likti; aplikti; atlikti; dalikti; įsilikti; išlikti; nulikti; palikti; papalikti; perlikti; pralikti; prilikti; sulikti; užlikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užliktis — užliktìs sf. (3b) 1. kas paliekama: Šiuosmet pas mus avių užliktìs žiemai didesnė Krkš. 2. susitrukdymas liekant: Per ùžliktį būtau pasvėlavus Krkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplikti — aplìkti 1. intr. apsibūti vietoje, nebeiti kitur: Jis jau apliko J.Jabl. | refl.: Jau buvau pasnašinus ir vėl apsilikaũ Lp. Ar apsiliksi ir kitiem metam toj pačioj vietoj dirbt? Rm. Čia apsilìko ir dabar gyvena Brt. Patogesnės vietos niekur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlikti — atlìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti kitur: Visi išvažiavo, tik atliko dukterys BM110. Lietus pradėjo lyti, atlikom namie (nebevažiavome į miestą) Ėr. Atlìko až gaspadinę namie Ktk. Pasiturintiejie tėvai siuntė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dalikti — ×dalìkti (hibr.) tr. LVI435 pridėti. likti; aplikti; atlikti; dalikti; įsilikti; išlikti; nulikti; palikti; papalikti; perlikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlikti — išlìkti I. intr. 1. išsilaikyti gyvam, sveikam, nenukentėjusiam; nežūti, nedingti, egzistuoti toliau: Jau neišliksiu, tavo nebūsiu, reiks man jaunai keliauti į aukštąjį kalnelį (d.) Pns. Praeity juk visko būva: kas išlieka, kas supūva rš. Katras …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • likti — lìkti, liẽka (liẽkti, liẽkta K, liẽksta Aps, Zt, Švnč, liẽkčia Brsl, liñka J.Jabl, liẽnka Rod, Rmš, liẽksna, liẽkma Žrm, Dv, liẽksma, liẽkna Šlčn), lìko (liẽko) I. intr. 1. būti ir toliau toje pačioje vietoje, niekur neiti, nevykti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulikti — nulìkti I. intr. 1. užsibūti, užsilikti: Pas mus toj strėla kap nulìko, tai ir nulìko Arm. 2. išsilaikyti nesunaikintam, nedingti, nežūti: Kap ažusdegė pirkia, tai nieko nenulìko – vìsa sudegė Arm. 3. būti likučiui, nesuvartotam,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palikti — palìkti I. intr. 1. būti toje pačioje vietoje, neišeiti, neišvykti: Kad jau tokia tvarka, aš palinku namuose Rm. Moteres su vaikais tegul palieksta Gmž. Oi, tik man gaila seno tėvelio, tėvulio paliekančio (d.) Lp. Vos visų mažasis Benjaminas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papalikti — papalìkti (dial.) intr. visiems neišvykti, būti toje pat vietoje: Svodba išvažiavo, ir papalìko jaunojo giminė ir jaunoji Dv. likti; aplikti; atlikti; dalikti; įsilikti; išlikti; nulikti; palikti; papalikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perlikti — tr. praleisti, prabūti: Blogus čėsus parlikau (parbuvau) J. likti; aplikti; atlikti; dalikti; įsilikti; išlikti; nulikti; palikti; papalikti; perlikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”